Logo Izby
Logo Izby

Polsko-Dominikańska Izba Gospodarcza

Polsko-Dominikańska Izba Gospodarcza (PDIG) jest organizacją bilateralną samorządu gospodarczego, działającą na rzecz rozwoju polsko-dominikańskich stosunków gospodarczych i reprezentującą interesy  firm członkowskich, w szczególności wobec organów państwowych, oraz udzielającą informacji o możliwościach prowadzenia handlu w Dominikanie; jest również jedną z najważniejszych dominikańskich zagranicznych izb przemysłowo-gospodarczych na świecie.

PDIG jest jedyną instytucją w Polsce, której zadaniem jest promocja kontaktów handlowych między Polską a Dominikaną oraz wspomaganie rozwoju bilateralnych stosunków gospodarczych na najwyższym poziomie.


Izba została powołana z inicjatywy Krajowej Izby Gospodarczej na podstawie art. 121 ust. 1 Ustawy o izbach gospodarczych (Dz. U. 1989 Nr 35 poz. 195).

Pobierz Statut PDIG

Nasze zaangażowanie

PDIG ma znaczący wkład w rozwój działalności inwestycyjnej i gospodarczej między Polską i Dominikaną, a także odgrywa aktywną rolę w kontaktach z organami administracji państwowej i organizacjami zrzeszającymi pracodawców.
Image
Image
Image
Image

Zadania Izby

Co robimy?

Celem Izby jest wspomaganie, promowanie i koordynowanie rozwoju stosunków gospodarczych i handlowych pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Dominikańską, a także ochrona i popieranie polskich interesów gospodarczych w Republice Dominikańskiej i dominikańskich interesów gospodarczych w Rzeczpospolitej Polskiej, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości oraz podtrzymywanie i upowszechnianie polskich i dominikańskich tradycji narodowych.

Działania Izby

Jak to robimy?

Polsko-Dominikańska Izba Gospodarcza stawia sobie za główny cel realizację następujących działań:

 1. Ochronę i wspieranie interesów członków w zakresie ich działalności gospodarczej wobec organów administracji państwowej i samorządowej oraz wobec innych podmiotów i instytucji Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Dominikańskiej.
 2. Inspirowanie, pośredniczenie, podtrzymywanie i rozwijanie współpracy gospodarczej pomiędzy podmiotami gospodarczymi Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Dominikańskiej.
 3. Gromadzenie i rozpowszechnianie informacji dotyczących sytuacji gospodarczej w Rzeczpospolitej Polskiej i Republice Dominikańskiej, w szczególności informacji o stanie i rozwoju zagadnień polityki gospodarczej i handlowej, poprzez wydawanie materiałów okólnych, roczników, przeglądów i innych publikatorów.
 4. Świadczenie usług w zakresie informacji i doradztwa gospodarczego, w szczególności poprzez sporządzanie opinii, analiz rynkowych i sprawozdań.
 1. Wskazywanie możliwości zbytu, zaopatrzenia i inwestowania w Rzeczpospolitej Polskiej i Republice Dominikańskiej.
 2. Organizowanie misji gospodarczych, konferencji prasowych, seminariów informacyjnych, sympozjów, konferencji, dyskusji, targów, wystaw oraz innych wydarzeń o charakterze promocyjnym.
 3. Działalność na rzecz promocji i upowszechniania tradycji narodowych, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Dominikańskiej.
 4. Współpracę z uczelniami i instytucjami naukowo-badawczymi.
 1. Propagowanie i upowszechnianie osiągnięć naukowych, organizacyjnych i technicznych Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Dominikańskiej oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.
 2. Prowadzenie działalności szkoleniowej i wydawniczej.
 3. Pośredniczenie w rozstrzyganiu sporów pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w bilateralnych i multilateralnych kontaktach gospodarczych, w tym poprzez organizowanie sądownictwa polubownego.
 4. Wydawanie świadectw, certyfikatów i zaświadczeń.
 1. Tworzenie komisji, komitetów, rad, sekcji i innych zespołów kolegialnych.
 2. Prowadzenie działalności gospodarczej na zasadach ogólnych w celu uzyskania środków na działalność statutową.
 3. Współpracę i wymianę doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi izbami przemysłowo-handlowymi i innymi organizacjami samorządowymi zrzeszającymi przedsiębiorców.
 4. Wydawanie członkom, na ich wniosek, opinii niezbędnych do prowadzenia i rozwijania działalności gospodarczej.
 1. Pozyskiwanie, gromadzenie i wykorzystywanie funduszy na działalność statutową Izby, w tym poprzez pozyskiwanie darowizn finansowych i niefinansowych, również darowizn z poleceniem, przeznaczonych na realizację celów Izby.
 2. Prowadzenie działalności wydawniczej dla realizacji zadań statutowych.
 3. Reprezentowanie opinii członków Izby w zakresie tworzenia i nowelizacji przepisów w dziedzinie polityki gospodarczej.
 4. Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych przepisami prawa dla izb gospodarczych, w tym m.in. zadań powierzonych Izbie na jej wniosek lub za jej zgodą przez Radę Ministrów.

Obszary

działalności Izby:

.
PDIG ma znaczący wkład w rozwój działalności inwestycyjnej i gospodarczej w Polsce i w Dominikanie, a także odgrywa aktywną rolę w kontaktach z organami administracji państwowej i organizacjami zrzeszającymi pracodawców.

Informacja Gospodarcza

Konsultacje, doradztwo i sondaże gospodarcze.

Informacja o partnerach biznesowych w Dominikanie

Oferujemy znalezienie partnerów o wybranym przez Państwa profilu i działających w pożądanym sektorze gospodarki.

Misje Gospodarcze

Organizacja misji gospodarczych: indywidualne i grupowe.

Doradztwo inwestycyjne

W zależności od potrzeb przedsiębiorcy przygotujemy informacje, które mogą obejmować m.in. dane makroekonomiczne, podstawowe informacje prawne niezbędne w realizacji inwestycji w Republice Dominikany.

Przygotowanie ofert nieruchomości inwestycyjnych

Przygotowanie oferty nieruchomości inwestycyjnych w Dominikanie. Pośrednictwo w sprzedaży apartamentów, domów jednorodzinnych czy wynajętych nieruchomości z określoną stopą zwrotu.

Hotele i sale konferencyjne

PDIG znajdzie zawsze odpowiedni hotel czy centrum konferencyjne zarówno w Polsce jak i w Republice Dominikany.

Organizacja spotkań i wydarzeń w siedzibie PDIG

PDIG w swojej siedzibie w Warszawie organizuje wydarzenia, spotkania biznesowe, konferencje i seminaria.

TARGI w Polsce i w Dominikanie

Prezentacja na wybranych targach w Dominikanie i w Polsce oraz wyszukanie przelotów, zakwaterowania, etc.

Wsparcie i reprezentacja w kontaktach z Administracją Publiczną w Dominikanie

Wsparcie polega na pośredniczeniu w relacjach na styku biznes-administracja publiczna wszystkich szczebli.

Współpraca z polskimi i dominikańskimi organizacjami biznesowymi

Pozostajemy w stałym kontakcie z wszelkimi organami Państwowymi, które odpowiedzialne są za rozwój gospodarki polskiej w kraju i przede wszystkim za granicą.

Organizacja szkoleń

Organizujemy warsztaty, szkolenia indywidualne oraz grupowe dotyczące specyfiki lokalnych rynków.

Tłumaczenia

W PDIG zadbamy o to, aby język nie stanowił bariery w prowadzeniu negocjacji biznesowych.