Banki międzynarodowe podtrzymują pozytywną opinię o Republice Dominikańskiej (2)

Podkreślają, że państwo oferuje dobre perspektywy dla potencjalnych inwestorów

Ekspansja wirusa SARS-CoV-2 na świecie wymagała podjęcia ogromnych wysiłków oraz środków w celu ratowania życia i przeciwdziałania skutkom gospodarczym pandemii. Rządy i banki centralne zareagowały na sytuację poprzez wdrażanie środków stymulacyjnych w celu wspierania zatrudnienia, ożywienia działalności gospodarczej, utrzymania sektorów produkcyjnych i promowania uporządkowanych warunków na rynkach finansowych.

W takim środowisku jak to, po raz kolejny jest oczywiste, że różne banki inwestycyjne o międzynarodowym prestiżu nadal wystawiają Republice Dominikańskiej bardzo pozytywną ocenę, w samym środku delikatnej ewolucji pandemii na szczeblu globalnym.

W najnowszym raporcie z 23 września Barclays podkreśla, że niedawne plasowanie dominikańskich obligacji państwowych na światowych rynkach za 3,8 mld dolarów było udaną transakcją, która przerosła wszelkie oczekiwania. Dodaje również, że Republika Dominikańska nadal wychodzi naprzeciw inwestorom, utrzymując opinię kraju jako doskonałego miejsca do rozwoju inwestycji. Opinia ta przejawia się w mniejszej potrzebie finansowania zewnętrznego, a także w niedawnej próbie ożywienia działalności gospodarczej, które zostało wyróżnione jako „stosunkowo szybkie” w porównaniu z innymi krajami regionu, takimi jak Kostaryka, Salwador i Jamajka.

W sprawozdaniu Barclays wskazuje na ukryte zagrożenie dla naszej gospodarki, mianowicie szybkość ożywienia sektora turystycznego. Twierdzi, że rząd dominikański podejmuje kroki we właściwym kierunku pozwalające mu na swobodę działania, aby przystosować się do niekorzystnej sytuacji i rozpocząć proces stopniowej konsolidacji fiskalnej po pandemii.

Natomiast w raporcie opublikowanym 26 października Bank of America ocenia, że po wykazaniu szybkiego ożywienia gospodarczego Republika Dominikańska utrzymuje korzystną pozycję, która nie wymaga współpracy z Międzynarodowym Funduszem Walutowym w celu jego finansowania. Ponadto kraj nie wykazuje słabości zewnętrznych charakteryzujących inne rynki wschodzące.

Z tego względu szacuje się, że do końca bieżącego roku w Republice Dominikańskiej dojdzie do znacznego rozwoju gospodarczego; PKB zostanie przywrócone od bardzo niskich poziomów z marca i kwietnia tego roku w kierunku wzrostu o 4,9% w ciągu roku 2021. Według Hectora Valdeza Albizu, gubernatora Banku Centralnego Republiki Dominikańskiej, wewnętrzne prognozy podmiotu emitującego wskazują, że proces ożywienia gospodarki może znacznie przyspieszyć w nadchodzącym roku aż do wzrostu PKB o około 6,0% wraz z końcem 2021 r.

Jeśli chodzi o rachunki fiskalne, Bank of America potwierdza, że rząd dominikański rozpoczął wiarygodny proces konsolidacji fiskalnej, wykazując zdecydowane oznaki równoważenia polityki fiskalnej do końca bieżącego roku. Ponadto z zadowoleniem przyjął fakt, że rządowi udało się zastąpić dochody, które mają być pobierane z podatków od ludności w ramach budżetu na 2021 r. umowami o zaliczkach zawartymi zarówno z sektorem finansowym, jak i spółką wydobywczą Barrick Gold. Dla potencjalnych inwestorów jest to kolejny dowód na to, z jaką łatwością władze Dominikany odnajdują realne źródła finansowania.

Bank of America podtrzymuje swoją opinię, że Republika Dominikańska będzie w stanie utrzymać równowagę odnośnie rachunków zewnętrznych pomimo wpływu pandemii na sektor turystyczny. Przewiduje się, że do końca 2020 r. deficyt na rachunku obrotów bieżących zostanie w pełni pokryty przez przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych, które, po odnotowaniu w pierwszych trzech kwartałach 2020 r. spadku o 12,6 % rok do roku, wykazują umiarkowany spadek w porównaniu z innymi krajami Ameryki Łacińskiej.

Prognozy te są zgodne z informacjami o wynikach sektora zewnętrznego publikowanymi przez Bank Centralny, które zanotowały większy przepływ waluty obcej dzięki dynamice przekazów pieniężnych od maja (wyższych o 37,1% w okresie wrześniowym w ujęciu rocznym), a także dzięki konsekwentnej poprawie sytuacji w sektorze wolnych obszarów celnych (9,8%). Ponadto w okresie od stycznia do września 2020 r. przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych przyniosły wpływy w wysokości około 2 066 mln dolarów; przewiduje się, że do końca bieżącego roku wyniosą one ponad 2 500 dolarów.

Wyżej wymienione informacje jednoznacznie dowodzą, że Republika Dominikańska przezwycięża kryzys oraz że, nawet w szczególnie złożonym kontekście zewnętrznym dla krajów wschodzących, inwestorzy międzynarodowi nadal cenią sobie kraj jako atrakcyjne miejsce inwestycji.

Oprócz omówionych prognoz, na dorocznym spotkaniu zorganizowanym 15 października przez międzynarodowy bank inwestycyjny, Oppenheimer, i Międzynarodowy Fundusz Walutowy przedstawiono również wiele pozytywnych opinii na temat działań Republiki Dominikańskiej. Organizatorzy oświadczyli, że posiadacze obligacji dominikańskich wciąż będą mieli możliwość rozszerzenia inwestycji w kraju, biorąc pod uwagę perspektywę podtrzymywania przez państwo solidnych wyników makroekonomicznych zgodnych ze wzrostem PKB na poziomie około 5% w ostatniej dekadzie, wspieranym przez jego silne podstawy. Organizatorzy podkreślili, że Republika Dominikańska zajmuje dobrą pozycję w grupie rynków wschodzących – przewiduje się reaktywację gospodarki do końca roku i całkowitego jej ożywienia do 2022 r. Ponadto, jeśli Republika Dominikańska będzie kontynuować podjęte działania, może osiągnąć próg oceny inwestycyjnej przyznany przez kwalifikatory ryzyka.

Tego typu prognozy należy rozważać w kontekście uwarunkowań zewnętrznych, które stanowią istotne wyzwanie dla małych i otwartych gospodarek wschodzących, takich jak gospodarka dominikańska. Niepewność dotycząca panoramy politycznej w Stanach Zjednoczonych, ciągłe napięcia geopolityczne i handlowe, ryzyko wzrostu liczby przypadków COVID-19 na poziomie globalnym i skutki społeczno-gospodarcze; wszystkie te elementy mają wpływ na środowisko o dużej zmienności na międzynarodowych rynkach finansowych, co utrzymuje inwestorów i decydentów politycznych w stałym stanie uwagi i ostrożności.

Jednak w odróżnieniu od sytuacji sprzed kilku miesięcy, istnieją również nadzieje na poprawę sytuacji po ustąpieniu pandemii. Choć nie jest znana dokładna data wprowadzenia pierwszych szczepionek przeciwko COVID-19, wysiłki środowiska naukowego i farmaceutycznego zaczynają przynosić skutki z oczekiwaniem, że niektóre z najbardziej obiecujących badań będą szeroko dostępne do drugiego i trzeciego kwartału 2021 roku.

Jeśli chodzi o stopień ożywienia gospodarczego w Stanach Zjednoczonych, głównym partnerze handlowym i finansowym Republiki Dominikańskiej, perspektywy gospodarcze MFW wskazują, że PKB spadłoby o 4,3% w ujęciu realnym, co stanowi istotną korektę w stosunku do pierwotnie prognozowanych 8,0%. W podobny sposób oznaki ożywienia gospodarczego w Chinach pokazują wzrost PKB o około 2,3% w 2020 roku, według szacunków Barclays, co ponownie stawia gospodarkę chińską jako siłę napędową światowego wzrostu gospodarczego.

W obecnej rzeczywistości należy rozważyć oceny uznanych inwestorów, takich jak Barclays, Bank of America i dyskusje na dorocznym spotkaniu Oppenheimer z MFW, którzy utrzymują, że Republika Dominikańska stanowi miejsce inwestycji o wysokiej wartości zarówno średnio- jak i długoterminowo, a także państwo utrzymujące siłę swych makroekonomicznych podstaw i zaufanie rynków nawet w obliczu burzliwej sytuacji międzynarodowej.

Czynniki te motywują Bank Centralny Republiki Dominikańskiej do położenia fundamentów pod ścieżkę ożywienia gospodarczego i wytrzymałości kraju, który po raz kolejny nie zawiedzie i przezwycięży kryzys z sukcesem i optymizmem. Bank Centralny potwierdza swoje zobowiązanie do utrzymania stabilności cen w ramach wykonywania swojej podstawowej misji oraz do prowadzenia polityki pieniężnej w sposób proaktywny w celu zapewnienia stabilności, która będzie z kolei napędzać prywatne inwestycje i wzrost w warunkach stabilności makroekonomicznej.

Źródło: elDinero.com.do

Connect

 

Zostań z nami

Zapisz się do naszego newslettera, aby otrzymywać najświeższe informacje na temat biznesu.