Polsko-Dominikańska
Izba Gospodarcza

Polsko-Dominikańska Izba Gospodarcza (PDBIG) jest organizacją dwustronną samorządu gospodarczego reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej członków w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Izba działa na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych oraz własnego Statutu.

Izba propaguje zdrowy klimat inwestycyjny oparty na dostępie do wiedzy i możliwości, oraz kulturę dobrych praktyk dla rozwoju społeczno-gospodarczego i zawodowego swoich członków.

PDBIG aktywnie działa na rzecz spotkań z wysokimi urzędnikami państwowymi, z organizacjami międzynarodowymi oraz z zespołami technicznymi podobnych organizacji, w celu reprezentowania interesów swoich członków.

Image
Image

Celem Izby jest

wspomaganie, promowanie i koordynowanie rozwoju stosunków gospodarczych i handlowych pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Dominikańską, a także ochrona i wsparcie polskich interesów gospodarczych w Republice Dominikańskiej, oraz gospodarczych interesów Republiki Dominikańskiej w Rzeczpospolitej Polskiej.  

Działalność Izby koncentruje się również na motywowaniu swoich członków do tworzenia korzystnego i zrównoważonego klimatu biznesowego dla handlu i inwestycji pomiędzy Republiką Dominikańską i Rzeczpospolitą Polską, a także na działaniach na rzecz łatwiejszego dostępu do możliwości biznesowych, pozwalających członkom na rozwój i wzrost.

Wartości Izby

Jakość i profesjonalizm: jesteśmy organizacją wysoce zaangażowaną w oferowanie członkom i współpracownikom wysokiej jakości usług.

Usługi: robimy wszystko, by poznać potrzeby naszych członków i współpracowników, i by im sprostać.

Rzetelność i uczciwość: działamy zgodnie z zasadami i wartościami etycznymi.

Współpraca: wierzymy, że praca zespołowa sprzyja tworzeniu synergii.

Zadania Izby
Izba realizuje swoje cele poprzez:

Ochronę i wspieranie interesów członków w zakresie ich działalności gospodarczej wobec organów administracji państwowej i samorządowej, oraz wobec innych podmiotów i instytucji Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Dominikańskiej.

Świadczenie usług w zakresie informacji i doradztwa gospodarczego, w szczególności poprzez sporządzanie opinii, analiz rynkowych i sprawozdań.

Współpracę z uczelniami i instytucjami naukowo –badawczymi.

Pośredniczenie w rozstrzyganiu sporów pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w bilateralnych i multilateralnych kontaktach gospodarczych, w tym poprzez zorganizowanie sądownictwa polubownego.
Prowadzenie działalności gospodarczej na zasadach ogólnych w celu uzyskania środków na działalność statutową.
Pozyskiwanie, gromadzenie i wykorzystywanie funduszy na działalność statutową Izby.

Inspirowanie, pośredniczenie, podtrzymywanie i rozwijanie współpracy gospodarczej pomiędzy podmiotami gospodarczymi Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Dominikańskiej.

Wskazywanie możliwości zbytu, zaopatrzenia i inwestowania w Rzeczpospolitej Polskiej i Republice Dominikańskiej.
Działalność na rzecz promocji i upowszechniania tradycji narodowych, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Dominikańskiej.
Wydawanie świadectw, certyfikatów i zaświadczeń.
Współpracę i wymianę doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi izbami przemysłowo-handlowymi i innymi organizacjami samorządowymi zrzeszającymi przedsiębiorców.
Prowadzenie działalności wydawniczej dla realizacji zadań statutowych.
Gromadzenie i rozpowszechnianie informacji dotyczących sytuacji gospodarczej w Rzeczpospolitej Polskiej i Republice Dominikańskiej, w szczególności informacji o stanie i rozwoju zagadnień polityki gospodarczej i handlowej, poprzez wydawanie materiałów okólnych, roczników, przeglądów i innych publikatorów.

Organizowanie Misji Gospodarczych, konferencji prasowych, seminariów informacyjnych, sympozjów, konferencji, dyskusji, targów, wystaw oraz innych wydarzeń o charakterze promocyjnym.

Prowadzenie działalności szkoleniowej i wydawniczej.
Tworzenie komisji, komitetów, rad, sekcji i innych zespołów kolegialnych.
Wydawanie członkom, na ich wniosek, opinii niezbędnych do prowadzenia i rozwijania działalności gospodarczej.
Propagowanie i upowszechnianie osiągnięć naukowych, organizacyjnych i technicznych Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Dominikańskiej oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.
about-1.png

Wspieramy biznes w
Polsce oraz na Dominikanie!

Zorientowanie na biznes

100%

Efektywność B2B

95%

Trafność analiz rynkowych

86%

Dostarczanie wyników

100%

Polsko-Dominikańska Bilateralna Izba Gospodarcza

Adres korespondencyjny:

ul. Nowolipki 32/27

01-019 Warszawa

Email: biuro[@]pdbig.org

Phone: +48 [22] 415 53 90