Poznaj Izbę

Kliknij, by dowiedzieć się więcej o PDBIG

Członkostwo w Izbie

Dołącz do grona Członków Założycieli PDBIG

Wyślij zaproszenie

Zaproś nowe firmy do członkostwa w PDBIG

Wspieramy biznes w Polsce oraz na Dominikanie!
Co możemy zrobić dla Twojej firmy?

service-2.png

We współpracy z organami władzy i administracji państwowej Izba organizuje fora, targi oraz misje gospodarcze w Polsce i w Republice Dominikańskiej.

Na życzenie członków przekazujemy zestawienia strategicznych kontaktów biznesowych, odpowiadając na indywidualne potrzeby wnioskujących o nie firm.

Izba na bieżąco przekazuje swoim członkom informacje o pojawiających się w różnych obszarach gospodarki istotnych możliwościach biznesowych, i zarazem ułatwia do nich dostęp.

Izba pomaga swoim członkom w nawiązywaniu relacji gospodarczych w Republice Dominikańskiej i w Polsce, jak również doradza w wyborze najlepszych opcji biznesowych i inwestycyjnych.

Solidne Ramy Prawne

1. Stabilna sytuacja społeczna, polityczna i gospodarcza:

 • Solidne ramy prawne,
 • Atrakcyjne ulgi i specjalne przepisy,
 • Pomoc i wsparcie rządu.

2. Strategiczne położenie:

 • Geostrategiczne położenie sprzyjające rozwojowi platformy logistycznej.

3. Przyjazny klimat dla Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych.
4. Kapitał Ludzki:

 • Konkurencyjna, wykwalifikowana i kompetentna siła robocza.
 1. Członkowie są zobowiązani do wspierania Izby w osiąganiu przez nią zamierzonych celów i realizacji zadań oraz do przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał organów Izby.
 2. Członkowie są zobowiązani do udziału w pracach Izby oraz do przestrzegania norm współżycia społecznego i etyki zawodowej w działalności gospodarczej.
 3. Członkowie są zobowiązani do wniesienia wpisowego i opłacenia rocznych składek członkowskich. Termin płatności składki upływa ostatniego dnia pierwszego kwartału każdego roku obrachunkowego.
 4. Płatność wpisowego i składki członkowskiej może zostać zawieszona na podstawie stosownej uchwały Prezydium Rady Izby. Zawieszenie płatności składki nie stanowi podstawy do wykluczenia. Po upływie okresu zawieszenia zaległe wpisowe i składki podlegają zapłacie w całości, w terminie określonym przez Prezydium Rady Izby.
 1. Członkowie zwyczajni Izby mają prawo desygnować swoich przedstawicieli do Walnego Zgromadzenia.        
 2. Członkowie mogą upoważnić pisemnie innego członka do głosowania w ich imieniu w zakresie określonym w pełnomocnictwie. Stosowne pełnomocnictwa należy przedstawić Prezydium Rady Izby najpóźniej w dniu otwarcia Walnego Zgromadzenia Członków.
 3. Członkowie Izby mają prawo do czynnego i biernego wyboru władz Izby, o ile postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.
 4. Członkowie Izby mają prawo do uczestnictwa we wszystkich formach działalności Izby.
 5. Członkowie mają prawo do korzystania ze świadczeń, wsparcia i doradztwa ze strony Izby we wszystkich sprawach należących do zakresu jej działalności na zasadach określonych przez Prezydium Rady Izby.
 6. Członkowie Izby mają prawo do zgłaszania wniosków dotyczących działalności Izby oraz do korzystania ze znaku graficznego Izby według zasad określonych przez Prezydium Rady Izby.

Członkowie Założyciele!
Dołączenie do Izby jest bardzo proste

Polsko-Dominikańska Bilateralna Izba Gospodarcza

Adres korespondencyjny:

ul. Nowolipki 32/27

01-019 Warszawa

Email: biuro[@]pdbig.org

Phone: +48 [22] 415 53 90